Preloader

СТРАТЕГИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ БЪДЕЩЕ ЗА ТУРИЗМА

ДЪЛГОСРОЧНИ МЕРКИ НА ДЪРЖАВНО НИВО

Обединение „Бъдеще за туризма“ е доброволна мрежа от експерти от реалния бизнес, създадена в края на март 2020 г. В организацията членуват 20 НПО, 530 туроператори и туристически агенти, екскурзоводи и превозвачи, легитимни според съответното законодателство на Р България.

УС на ОБТ от името на своите членове предлага следните дългосрочни мерки:

Туроператори

 • Активно развитие на вътрешния туризъм след излизане от извънредното положение чрез обединяване на усилията на бизнеса и държавата за изготвяне на пакети за почивка-рехабилитация, като от страна на бизнеса се предложат преференциални цени и условия, а от страна на държавата – финансиране на значителна част от тези пакети. Предлагаме тези пакети да бъдат под формата на почивки и екскурзии. Резервациите по тях да минават през туроператори – това ще осигури прозрачност и лесен контрол върху начина и целесъобразността на  разходваните средства.
 • След края пандемията, когато държавите отворят границите си, търсени ще бъдат дестинации с изявени природни дадености. В това отношение страната ни е лидер. За да опази това национално богатство, държавата трябва да предприеме строги ясно разписани правила и санкции за неговата експлоатация.
 • Министерството на туризма да регламентира практиката за анулации по ранни записвания по време на COVID 19, както и за предплатените депозити от туроператори към хотелиери. Правилата за възстановяване на средствата към туроператорите да бъдат в синхрон с правилата за възстановяване от туроператорите към туристите. Предлагаме три варианта: ваучер, смяна на дата и възстановяване на сумата до 12 месеца след приключване на извънредното положение. Ако това не бъде регулирано, потърпевши ще останат потребителите.
 • Промени на чл.79 ал. 4, т.1 и 2 от ЗТ, като същите бъдат вкарани в разпоредбите на т. 3;  да е приложима разпоредбата за туристически пакети.
 • Създаване на туристическа полиция, като орган за контрол на туристическата дейност. Категорични санкции за лица и фирми, които предоставят туристически услуги – туроператорска, екскурзоводска и транспортна дейност, без необходимата регистрация.
 • Здравна сигурност. Необходимо е компетентните държавни органи, с цел опазване здравето на населението, да регламентират здравните изисквания към пристигащите чуждестранни туристи, както и мерките за осъществяване на контрола.
 • Министерствата на туризма и на транспорта да осигурят транспортната достъпност до България по шосе по примера на транзитните коридори за международния товарен транспорт. Тези коридори да са готови да започнат да действат тогава, когато се прецени, че пътуванията и почивките са възможни, при прилагане на необходимите предпазни мерки.
 • Временна промяна на нормативната уредба, свързана с чл. 88, точка 6  и чл. 89 от ЗТ, както следва: за всички резервации, направени преди 13.03.2020 г. туроператорът да оформя прехвърляне на платената сума за бъдещо пътуване или да предложи кредитен ваучер, който да се използва в срок от 12 месеца от туриста. При невъзможност да използва горните две възможности да му бъде възстановена сумата, като срокът по чл. 89 бъде удължен на 12 месеца.
 • Целево кредитно финансиране за възстановяване на вземания от клиенти, изключително необходимо в първите месеци след кризата.
 • Временна промяна и намаляване на данъчната ставка по ДДС за туристическите пътувания и в частност за вътрешния туризъм за не по-малко от 6 месеца след прекратяване на извънредното положение.
 • Министерство на туризма да актуализира ежедневно информацията за съвместната пътна карта на ЕС за вдигане на противоепидемичните мерки и премахване контрола по вътрешните граници и границите с трети страни на официалната си страница.
 • Публикуване на мерките и средствата, залегнали във Финансовата рамка за целеви субсидии за сектор „Туризъм“, гласувани от ЕК, на интернет страницата на министерството. Организация за прозрачно прилагане в кратки срокове с участие на бизнеса при облекчени процедури.
 • Политика на реципрочност на ниво министри между Балканските страни за  реклама на дестинацията пред потребителите. Да се осигури на българските туроператори финансиране на инфотурове за промотиране на дестинация България пред техни чуждестрани партньори.
 • Да се актуализира и изчисти от недействащи фирми Националния регистър на туроператорите и турагентите  до 01.07.2020 г. В регистъра на туроператорите и туристическите агенти да останат само онези, които са правоспособни да извършват дейност.
 • Да се разработи система за статистика за входящ и изходящ туризъм, според действителния брой туристи, нощувки, вид транспорт по дестинации.
 • Министерството на туризма да създаде постоянно действащи работни групи, в които да участват професионалисти от всички направления – входящ, изходящ, вътрешен туризъм, екскурзоводи, места за настаняване и съпътстващи дейности за разпределение на бюджета за реклама и стратегията за развитие на отрасъла и други важни въпроси, важни за сектора.
 • Започване на диалог с туроператори за изготвяне на законопроект за гаранционен фонд на туристическите услуги.
 • Министерството на туризма да направи постъпки пред съответните министерства за осигуряване на специализирани гишета на ГКПП за обслужване на туристическите автобуси „случаен превоз“.
 • Министерството на туризма да проведе държавна политика за изграждане на инфраструктура на речни и морски пристанища за стимулиране на круизния туризъм в България.
 • Облекчаване на визовия режим за туристи от Руската Федерация, Република Турция и някои арабски страни под формата на електронни визи.

Детски и младежки туризъм

 • Разработване на програма за предоставяне  на ваучер от  миниум 100 лв. за  учебна година в рамките на 24 месеца от отпадането на заповедта на министъра на образованието за забрана на пътуванията. Чрез министерствата на туризма и образованието всяка дете и ученик да получи ваучер за детски или ученически туристически пакет за България. Така повече подрастващи ще се възползват от тези Това ще даде възможност на повече деца  и ученици  да се възползват от тези услуги – от една страна, а от друга – ще е в подкрепа на българския туризъм.
 • Да се предприемат необходимите действия за промени в ЗТ и наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена в съответствие с новите условия за развитието на този вид туризъм.
 • Разработване на краткосрочна (3-годишна) и дългосрочна (15-годишна) стратегия за развитие на детския, ученически и младежки туризъм, съвместно с министерствата на туризма и на образованието и с представители от работна група „Детски и младежки туризъм“ към обединение „Бъдеще за туризма“.
 • Договорите за детски и ученически туристически пакет да се сключват между директора на учебното заведение и туроператора, съгласно ЗТ, раздел II, чл.79, ал.3, т.2,  без да е необходимо съгласуването му в РУО.

Обекти за настаняване и изхранване

 • Изготвянето на социални пакети тип ваучери, финансирани от държавата. По този начин ще се стимулира туризмът в България.
 • Финансиране и подкрепа на места за настаняване тип къщи за гости. Предоставянето на безвъзмездна помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентноспоросбност“, където изискуемият минимум на оборота сега е твърде висок.
 • Разработване на протокол за хотелиери при установяване на заразен с COVID 19 по време на престоя и хотелите. Разработването на унифицирани правила за работа в хотелските бази, третирането на повърхностите с дезинфекциращи материали: видове, честота, начин на почистване.
 • Ресторантите в обектите за настаняване да унифицират правилата за работа при COVID 19, като определени часове за изхранване, прибори за еднократно ползване и др.
 • Промяна на наредбата за категоризация на обектите за настаняване и изхранване с оглед новите противоепидемиологични мерки.

Случаен превоз

 • Целево безвъзмездно финансиране на „зелени“ инвестиции с оглед постигане на енергийна и екологична ефективност.
 • Държавна дотация на туристически пътувания на социално уязвими и обществено дейни групи. Допълнителна възможност за целево финансиране – по модела на публично-частното партньорство или обществени поръчки, на сегмента чрез създаване на значими обществени социални и културни привилегии. Държавно финансиране на участия в национални и международни фестивали на самодейни състави, дейни в областта на културата и изкуството.
 • Експертно участие на бранша във формирането на политиката за развитие на туристическия транспорт и свързаната с него нормативна уредба – закон за браншовите организации.

Екскурзоводи и планински водачи

 • Безплатни входове в музеите за екскурзоводи с лиценз – установено със закон.
 • Ясен регламент за допускане на лицензирани екскурзоводи от ЕС,  които да работят на територията на България и реципрочни права на българските екскурзоводи за работа в ЕС.
 • Съкратен превод на английски език на наредбата за екскурзоводската дейност в България и разпространението и до всички заинтересовани страни. Същата да бъде предоставяна на водачите на всички чуждестранни туристически автобуси, влизащи в България.
 • Ежегодно актуализиране на списъка на лицензираните екскурзоводи в Националния туристически регистър. Да се въведе задължение към екскурзоводите ежегодно да потвърждават, че ще упражняват професията. За тези, които не го направят, това да бъде отбелязано в електронното им досие в регистъра.  
 • Законов регламент, съгласуван с министерство на образованието, курсове за обучение на екскурзоводи да става само в центрове към специализираните висши учебни заведения, предлагащи обучение в туризма от квалифицирани преподаватели.